NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİDİR

 

NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİDİR
 
KURULUŞ:
MADDE 1-Aşağıda Adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 30/01/2006 tarihinde bir Limited Şirket kurulmuştur.
 
Kurucunun Adı Soyadi                              İkametgah Adresi                                                              Uyruğu
 
1-                                                                                                                                                         T.C. Uyruklu
 
2-                                                                                                                                                         T.C. Uyruklu
 
ÜNVANI:
MADDE 2- Şirketin Unvanı NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “ dir
 
MAKSAT VE MEVZUU:
MADDE 3- Şirketin Maksat ve Mevzuu Başlıca Şunlardır.
 
 
NAKLİYAT
      a) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü araçla şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası emtia, eşya ve yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, kargo taşımacılığı, düğün, nişan, gezi turları, kurum ve kuruluşların personel servisçiliği, öğrenci servisçiliği, nakliye komisyonculuğunu yapmak. Bunların her türlü ihalelerine iştirak etmek ve taahhüt işleri deruhte etmek.  
      b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü iç ve dış seyahat nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği gibi işleri yürütmek ve yapmak.
 
      a) Şirket konusu ile ilgili olarak iç ve dış ihalelere katılmak ve taahhütlere girmek, yerli ve yabancı firmalardan bu konularda bayilikler almak ve bayilikler vermek nakliyesini yapmak, yaptırmak, bu taahhütleri başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak. Belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girmek. 
      b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü teçhizat, makine alet ve edevatı ile gerekli eleman ve malzemeleri imal etmek, ithal etmek, satmak, satın almak veya kiralamak ve bunları ihraç etmek veya elden çıkarmak makine ve teçhizat ile eleman ve malzemelerin yapımı ve bakımı, tamiratı için fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonları, bürolar, teşhir ve satış mağazaları, ulaşım, nakliye ve ambarlama tesislerini kurmak, işletmek ve gerektiğinde elden çıkarmak.
      c) Şirket ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerekli duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Gerektiğinde belediye kamu kurum ve kuruluşlarına yol terk edebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir, bu ipotek ve rehinleri fek edebilir, bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir, bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tefrit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini kabul edebilir.
      d) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü izin belgeleri, karneler, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, izin hakkı ve emsallerini doğrudan veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiraya vermek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek.
     e) Şirket konusuna giren işler için yurt içinde ve yurt dışında piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli krediler alabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı, ikrazlarda bulunabilir. Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayri menkuller ipotek ve menkuller rehin alabilir, ancak bu işleri aracı olmamak üzere yapabilir.
      Şirket konusuna giren bütün işlerle ilgili ithalat ve ihracat yapar. Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde ortaklar kurulu kararı alınarak Ticaret Sicil’de tescil ve ilan ettirildikten sonra dilediği işleri yapabilecektir.  
   
MERKEZ:
MADDE 4-Şirketin Merkezi Kayseri İli Melikgazi ilçesidir. Adresi dır. Adres değişikliğinde Yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
 
SÜRE     :
MADDE 5- Şirketin Müddeti Tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 Yıldır.
 
SERMAYE :
MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 100.00 YTL. den ibaret olmak üzere 500 paya ayrılmış olup 50.000.00 YTL dir.
 Sermaye ortaklar tarafından ;
250 Hisseye tekabül eden 25.000.-YTL.si
250 Hisseye tekabül eden 25.000.-YTL.si’a ait olup muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
     Şirket Sermayesinin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde 31/12/2008 tarihine kadar ödenecektir.
     Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.
     Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
 
İLAN     :
MADDE 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.
 
ŞİRKETİN İDARESİ :
MADDE 8- Şirketin işleri ile muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için T.C. Uyruklu Kayseri İli Melikgazi İlçesi adresinde mukim şirket müdürü olarak seçilmiştir.
 
TEMSİL   :
MADDE 9- Şirketi Müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
            Şirketimize ortaklarımızdan Kayseri ili Melikgazi ilçesi adresinde ikamet etmekte olan ın müdür olarak ve Kayseri ili Melikgazi ilçesi adresinde ikamet etmekte olan ‘ın müdür yardımcısı olarak atanmalarına,
 
    Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar , T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, SSK Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Vergi Dairelerinde Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde,Oda ve Borsalarda iş takibine ve her türlü evrak basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, sigorta acenteleri , Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye, ve azletmeye, tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye,gerektiğinde terkin etmeye, banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akredetif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde, ariyet ve karz akitlerinde, ahzu kabz’da her nevi akit tanziminde, kira sözleşme -lerinde,taahhütlerin ifasında, Şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt tasarruf ve ahzu kabz işlerinde her türlü işlemleri yapmaya, Katma Değer Vergisi iadelerini almaya, şirketimizin maksat ve mevzusu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, Devlet , İktisadi Devlet Teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle, hakikive hükmi bütün şahıslara karşı gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında, şirketimiz adına ihaleye girmeye ve tapu almaya, vermeye, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekkinde ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde bankalardaki her türlü kredi kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye Şirketin   ticaret ünvanı ve kaşesi altında şirketimize müdür olarak atanan ortaklarımızdan                        ve Müdür yardımcısı olarak atanan ortaklarımızdan                        münferiden veya müştereken atacakları imza ile temsil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
HESAP YILI   :
MADDE 10- Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık Ayının 31.günü sona erer. Yalnız İlk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
 
KÂR’IN DAĞITIMI :
MADDE 11- Şirketin Safi Kâr’ı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kâr’dan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır,Kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kâr’a iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kâr’dan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51’ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.
 
İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE 12- İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi Kâr’dan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.
 
KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

Yorumlar

 Hiç yorum yapılmamış...


 Makalelere yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye girişi için tıklayınız...

Makaleler

  || Neden bir taşınma firmasına ihtiyacım var?

  || Taşınmak isteyen nakliyat firmasını internetten buluyor!

  || NAKLİYAT DEFTERİ

  || Taşınır Mal Yönetmeliği Değişti

  || AKLINIZDA KALSIN !!!

  || TAŞIMA FORMÜLLERİ

  || İhracat'ta Teslim Şekilleri

  || NEDEN LOJİSTİK???

  || EVDEN EVE NAKLİYE FİRMASI DEMEK ...

  || Havayolu Taşımacılığı

  || NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİDİR

  || Emlak Vergisi Ödemelerini Kaçırmayın!!!

  || Gün Geçtikçe Büyüyen Nakliyat Sektörü

  || KARGO SEKTÖRÜ NİYE ÖNEMLİ?

  || K3 BELGESİ NEDİR?

  || NAKLİYAT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

  || MNG KORGA İLE...

  || Deniz Taşımacılığı İle İlgili Bazı iİş Tanımları ::

  || Taşımacılık nedir nasıl yapılmalıdır?

  || T.C. Devlet Demiryolları Taşıma

  || Kargo Taşımacılığı

  || Azerbaycan'la Kazakistan arasında deniz taşımacılığı ile ilgili anlaşma imzalanacak

  || Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları

  || Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları

  || Kıymet Nakliyat Sigortası

  || Yük Sigortası

  || Pratik Bilgiler

  || SEL FELAKETİ VE NAKLİYAT İLE İLGİLİ HASARLAR

  || İran,Özbekistan,Türkmenistan,Suriye

  || Evden Eve Nakliye,Şehirden Şehire Nakliyat ve Tüketici Kanunu

  || Evden Eve Şehirden Şehire Nakliyat Firmalarının Kamyon yada Kamyonet Seçimi Nasıl Olmalıdır ?

  || Türkiye'de Lojistik Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir ?

  || Evden Eve Nakliyede Nasıl Fiyat Pazarlığı Yapmalısınız ?

  || SRC ve K Türü Ticari Taşıma Belgeleri

  || Şehirlerarası Evden Eve Nakliyatta Bilmemiz Gerekenler Nelerdir ?

  || karayolu tasıma kanunu

  || İş Güvenliği Ve Çevre

  || Lojstik

  || Ambalaj Malzemelerinin Yeni Olması

  || Kargo

  || Nakliyat Emtea Taşıma Sigortası

  || Taşımacılık Nakliye şirketleri

  || Eşya Depolama

  || Uluslararası Nakliyat

  || 2.Taşınırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

  || Evden Eve Nakliyat Fiyatları

  || 1.Taşınırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

  || Asansörlü Nakliyat - Taşımacılık

  || Ev Sahibi Tarafından Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar

  || Doğru Nakliye Firması Seçimi

  || Nakliyat Sektöründe Olup Bitenler

  || Evden Eve Nakliyat Firmaları

Evden Eve Nakliyat Firmaları

 Şu an sistemimizde reklam bulunmamaktadır.
evden eve nakliyat taşımacılık firmalarının buluştuğu güvenilir ve uygun fiyatlarda ankara istanbul izmir adana trabzon izmit muğla mersin gaziantep van antalya bursa eskişehir bolu ve diğer tüm türkiyedeki naliyat firmalarının buluştuğu nakliyatsepeti.com